Stary Dom Zdrojowy

Regulamin sprzedaży pobytów w sanatoriach Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. przez internet

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., spadkobierca dawnego uzdrowiska i jego tradycji jest w posiadaniu 23 ujęć wody, z tego 7 ujęć tj. „Zdrój Główny”, „Słotwinka”, „Jan”, „Józef”, „Mieczysław”, „Tadeusz” i „Zuber „ stosuje się do kuracji pitnej (tzw. krenoterapii) oraz kluczowych obiektów zabiegowych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju (Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy, Pijalnia Główna, Stare i Nowe Łazienki Mineralne, Patria)

§1. SŁOWNIK
1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a. Pobyt – potwierdzenie zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedającym, umowy na usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz rehabilitacyjne, określone dla wybranego przez Klienta rodzaju pobytu.
b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
c. Obiekty – sanatoria prowadzone przez Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA: Nowy Dom Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne, Patria, znajdujące się w Krynicy Zdrój.
d. Sprzedawca – Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA z siedzibą przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056964 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Kapitał zakładowy: 51680000,00 zł., NIP: 734-00-10-604 .
e. Serwis – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych znajdujących się w domenie uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl za pośrednictwem których Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a Klient może z nich korzystać.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Pobytów w Obiektach.
2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie płatności dokonywane w ramach Serwisu dokonywane są w walucie polski złoty (PLN).
4. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.
5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Pobytu, na warunkach podanych w opisie zamówienia.

§3. TRYB ZAWIERANIA UMOWY ZAKUPU POBYTU PRZEZ INTERNET
1. Klient zawiera umowę, w języku polskim, poprzez złożenie zamówienia Pobytu za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie oraz dokonanie zapłaty 10% zaliczki za zamówiony Pobyt.
2. Serwis zawiera wyczerpujący opis oferowanych dóbr, usług oraz treści, wraz z podaniem ceny na zasadach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
3. Aby dokonać zakupu Pobytu za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia, a wyświetlanych w ramach Serwisu.
4. Po wybraniu odpowiedniego dla siebie rodzaju Pobytu, Klient potwierdza zamówienie i obowiązek zapłaty, a następnie zostaje przekierowany do platformy obsługującej płatności online.
5. Cena Pobytu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie prowizje i opłaty.
6. Zapłaty dokonuje się za pośrednictwem platformy PayU. Obciążenie następuje w momencie złożenia dyspozycji zapłaty w ramach platformy PayU.
7. Po prawidłowo dokonanym zamówieniu oraz prawidłowo wykonanej płatności, Klient otrzymuje wiadomość e – mail z potwierdzeniem zawarcia umowy. Załącznikiem do w/w wiadomości jest potwierdzenie pobytu zakupionego przez Klienta, zawierające najważniejsze informacje charakteryzujące zakupiony Pobyt.
8. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w procedurze zamówienia lub dokonywania płatności, Klient otrzymuje wiadomość e – mail z informacją o braku finalizacji zamówienia.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

§4. REKLAMACJE
1. Klient ma prawo zgłosić reklamację.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: rezerwacja@kryniczanka.pl lub listownie na adres Sprzedawcy, z tytułem wiadomości lub dopiskiem „reklamacja”.
3. W celu bieżącej obsługi Klientów wyznacza się numer telefoniczny 18 471 55 22 czynny w dni powszednie, od godziny 7.00 do 15.00
4. W reklamacji Klient powinien podać takie dane jak: imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opisać niezgodność towaru (Pobytu) z Umową.
5. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana Klientowi w taki sposób, w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Klienta zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia.
7. Odnośnie zamówienia elektronicznego Pobytu uprawniającego do Pobytu w Obiektach w określonym terminie jaki oznaczony zostanie na potwierdzeniu Pobytu, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje.

§5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu i świadczonych w jego ramach usług jest posiadanie przez Klienta systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a. z dostępem do sieci Internet,
b. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej,
c. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript,
d. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
2. Warunkiem korzystania z Serwisu i świadczonych w jego ramach usług jest umożliwienie instalacji plików cookies.
3. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazuje się Klientom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedawca stosuje metodę zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Serwisie oraz transmisji danych, w postaci zabezpieczeń kryptograficznych w panelu płatności Pay-u
5. Sprzedawca zapewnia Klientowi dostęp do aktualnej informacji o:
a. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
b. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem Usług zamówionych przez Klienta w zakresie przedstawionym w niniejszym regulaminie, wyłącznie w celu realizacji umowy.
2. Sprzedawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Sprzedawcę.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
5. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych Sprzedawcy.
6. W celu rozliczenia płatności, Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klientów na rzecz PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
7. W zakresie przekazanym PayU SA, PayU SA jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia Sprzedawca wprowadzi postanowienie, które jest najbliższe celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Pijalnia Główna

Pijalnia Główna

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Nowe Łazienki Mineralne

Nowe Łazienki Mineralne

Nowy Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Zobacz również