UE

Projekty realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej

UE

MRPO – Fundusze Europejskie w Małopolsce

 

„Modernizacja bazy zabiegowej w skrzydle północnym w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy-Zdroju wraz z wymianą przyłączy i remontem drogi wewnętrznej”

Założeniem projektu była modernizacja bazy zabiegowej na parterze w skrzydle północnym budynku Sanatorium Nowe Łazienki Mineralne, przebudowa i remont pierwszego piętra skrzydła północnego budynku oraz wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku wraz z remontem dróg wewnętrznych i utworzeniem miejsc postojowych na terenie obiektu. Przebudowa zakładu zabiegowego miała na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymagań określonych w aktualnych przepisach prawa, aktualnych wymagań higieniczno-sanitarnych i użytkowych.

W ramach projektu został także zakupiony sprzęt rehabilitacyjny uzupełniający dotychczasową ofertę Sanatorium. W wyniku realizacji projektu zakład zabiegowy może zapewnić specjalistyczne zabiegi lecznicze na wysokim poziomie.

Remont pokoi sanatoryjnych w skrzydle północnym budynku spowodował podniesienie standardu bazy hotelowej, wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny, nowe umeblowanie i wystrój. Dało to podstawy do zwiększenia ceny osobodnia w sanatorium „Nowe Łazienki Mineralne”.

Celem strategicznym projektu był wzrost atrakcyjności i dywersyfikacja oferty Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w zakresie turystyki uzdrowiskowej. Rezultatem działań jest poprawa standardu świadczonych usług leczniczych, dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów, poprawa jego funkcjonowania oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. W związku z modernizacją części zabiegowej możliwe było rozszerzenie oferty uzdrowiskowej, zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów i wydłużenie czasu pracy Sanatorium, a co za tym idzie – utworzenie trzech nowych miejsc pracy. Wszystko to przełożyło się na wzrost atrakcyjności oferty obiektu Nowe Łazienki Mineralne, stanowiącego nieodłączny element bogatej i różnorodnej oferty turystycznej przedsiębiorstwa. Ulepszona baza zabiegowa stała się dostępna dla wielu grup odbiorców: rezydentów bazy noclegowej UKŻ jak i osób dochodzących, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • 6 Oś Priorytetowa – Dziedzictwo Regionalne
 • Działanie 6.3 – Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
 • Poddziałanie 6.3.2. – Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Wartość projektu :

– 7 071 642,45 zł

w tym wartość dofinansowania z RPO WM :

–1 415 418,91 zł

Okres realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji – 01.01.2018 r.

Termin rzeczowego i finansowego rozliczenia projektu – 30.09.2018 r.

„Przebudowa zabytkowej Pijalni Jana w Krynicy-Zdroju”

Założeniem projektu była kompleksowa renowacja jednego z głównych obiektów zdrojowych w Krynicy – Zdroju – zabytkowej Pijalni „Jana”. Wśród najważniejszych elementów modernizacji, polegającej na przebudowie budynku zostały wykonane: renowacja dachu, który nie spełniał norm bezpieczeństwa, wymiana instalacji wewnętrznych, całkowita wymiana zewnętrznego przeszklenia na nowe o lepszych parametrach termicznych, wymiana deskowania zewnętrznego na ścianach oraz kolumnach wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, wymiana posadzki, prace modernizacyjne wewnątrz budynku, odbudowa zabytkowej cembrowiny wypływów wody leczniczej, instalacja nowego wyposażenia Pijalni, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wszystkie prace modernizacyjne uwzględniały wymóg zachowania bryły i sylwetki zabytkowego budynku. Obiekt został dostosowany pod względem komunikacyjnym do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Dodatkowo wykonano lokalne źródło ciepła oraz przebudowę i modernizację budynku zaplecza dla budynku głównego.
Rezultatem działań było zabezpieczenie substancji zabytku, zahamowanie procesów destrukcji, dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów. Realizacja projektu przyczyniła się do znacznej poprawy funkcjonalności obiektu Pijalni, co jednocześnie będzie oznaczało poprawę estetyki i funkcji przestrzeni ogólnodostępnej. Wykonanie ogrzewania z lokalnej kotłowni gazowej zwiększyło czas korzystania z obiektu w okresie zimowym, co przyczyniło się do zwiększenia liczby kuracjuszy i turystów odwiedzających Pijalnię. Projekt w znaczący sposób wpłynął na rozwój oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów regionu poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Pijalni „Jana” dzięki rozwojowi istniejących funkcjonalności obiektu, lepsze wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury uzdrowiskowej, wzrost dostępności oferty turystycznej dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • 6 Oś Priorytetowa – Dziedzictwo Regionalne
 • Działanie 6.3 – Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
 • Poddziałanie 6.3.2. – Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Wartość projektu:

– 1 593 652,16 zł

w tym wartość dofinansowania RPO WM
–955 025,21 zł

Okres realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 01.04.2019 r.
Termin rzeczowego i finansowego zakończenia projektu – 31.12.2019 r.

„Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju”

W ramach projektu, kompleksowej modernizacji oraz niezbędnym remontom poddany został jeden z głównych obiektów zdrojowych – Pijalnia Główna. Wśród najważniejszych elementów modernizacji, polegającej na remoncie i przebudowie wykonana została: renowacja dachu i elewacji, przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do realizacji funkcji podstawowych i uzupełniających, modernizacja i rozbudowa węzłów higieniczno- sanitarnych, wymiana instalacji wewnętrznych, renowacja dojść i chodników.
W wyniku realizacji inwestycji powstała na hali głównej sala wielofunkcyjna mieszcząca 250-335 osób zapewniająca optymalną wielkość dla imprez mniejszych niż kongresy i festiwale i nie ograniczająca na ten czas przestrzeni spacerowej. Przestrzeń głównej hali spacerowej przystosowana jest do okazjonalnych funkcji kongresowych, konferencyjnych i imprez o pojemności do 1500 osób. Ponadto w obrębie hali głównej (spacerowej) Pijalni została umieszczona (po zmianie lokalizacji) odnowiona kawiarnia dla kuracjuszy, a także nastąpiło zmodyfikowanie strefy wydawania wód mineralnych. Cały obiekt został dostosowany pod względem komunikacyjnym do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów, m.in. poprzez wykonanie pochylni i windy dla niepełnosprawnych. Ponadto odnowiony i uporządkowany został wewnętrzny ogród zimowy.
Dzięki wykonanej modernizacji połączono w obiekcie Pijalni Głównej w sposób niekolidujący ze sobą funkcje uzdrowiskowe i kongresowo-konferencyjne.

Po realizacji projektu Pijalnia jest obiektem wielofunkcyjnym, ogólnodostępnym, o wysokim poziomie bezpieczeństwa, dostosowanym do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Podniesiona została estetyka budynku Pijalni, a zarazem nastąpiła poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.

 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
 • Oś Priorytetowa 3. Turystyka i Przemysł Kulturowy,
 • Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Turystycznej,
 • Schemat B.Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową

Wartość projektu:

– 28 060 496,12 zł

Wartość dofinansowania

– 10 000 000,00 zł

Okres realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 6.02.2012 r.

Termin rzeczowego i finansowego zakończenia projektu – 31.03.2015 r.

Zobacz również