Klauzule RODO

SZANOWNI KLIENCI!

Spełniając wobec Państwa obowiązek informacyjny – wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 (dalej „RODO”) – informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój;
 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl lub telefonicznie przez Sekretariat: +48 (18) 471-28-01;

Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer NIP, adres mailowy, numer telefonu  – przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b) RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości dokonania zakupu w sklepie internetowym. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwiania Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym pełnego korzystania ze sklepu;

 1. Umożliwienia Państwu zarejestrowania i zarządzania kontem w sklepie oraz umożliwienia Państwa wglądu w historię zamówień;
 2. Umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu;
 3. Umożliwienia dokonania płatności za zakupy u nas;
 4. Rozpatrywania Państwa reklamacji i skarg dotyczących usług świadczonych w sklepie;
 5. Kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień;
 6. Rozwiązania umowy w tym zamknięciu konta;
  Na postawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach (art. 6 ust.1 lit. f RODO):
 7. Organizacji konkursów w których możecie wziąć udział;
 8. Prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 9. Windykacji należności;
 10. Prowadzenia postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych;
 11. Kontaktowania się z Państwem celach związanych z działaniami marketingowymi;
 12. Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczeń;
 13. Zapewnienie obsługi usług płatniczych.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację na adres e-mail sklep@kryniczanka.pl lub listownie na adres administratora danych.

 1. Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa w procesie zakładania konta w sklepie internetowym. Dane otrzymaliśmy także od Operatora płatności który umożliwił Państwu dokonanie płatności za zakupiony w naszym sklepie towar. Jeśli logujecie się Państwo do naszego sklepu za pomocą zewnętrznych serwisów takich jak Facebook czy Google, tj. korzystacie z zewnętrznej usługi uwierzytelniającej stosowanej przez te podmioty, przekazują nam one następujące Państwa dane: adres e-mail, imię i nazwisko.
 2. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA WZGLĘDEM WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Państwu uprawnienia nadane z mocy prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu.

Przysługuje Państwu, w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 1. CZY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (instytucje finansowe, firmy kurierskie); firma DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA. Państwa dane osobowe możemy udostępnić jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.

 1. PRZEZ JAKI OKRESPRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, których przetwarzania dokonujemy w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Państwa dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy. W celach marketingowych możemy przetwarzać Państwa dane do czasu rozwiązania wiążącej nas umowy lub do momentu w którym wniesiecie Państwo sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

 1. CZY PAŃSTWA DANE SĄ UŻYWANE DO AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECJI WZGLĘDEM PAŃSTWA? INNYMI SŁOWY CZY SĄ PAŃSTWO PROFILOWANI?

Państwa dane nie posłużą nam do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie dokonamy profilowania.


SZANOWNI PRACOWNICY!

Spełniając wobec Państwa obowiązek informacyjny – wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 (dalej „RODO”) – informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój;
 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl lub telefonicznie przez Sekretariat: +48 (18) 471-28-01;
 3. Państwa dane osobowe, określone w art. 221 Kodeksu Pracy przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z procesem zatrudniania pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zatrudnienia a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę (Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 4. Państwa wizerunek, zarejestrowany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przetwarzany na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji. Monitoring wizyjny obejmuje otoczenie budynków, pomieszczenia i korytarze za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek i palarni. Dane z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni, chyba że Administrator poweźmie informację, że mogą być one dowodem w postępowaniu cywilnym lub karnym.
 5. Dane osobowe takie jak: nr telefonu prywatnego – w celu kontaktowania się ze mną ze strony pracodawcy na okoliczność zaproponowania dodatkowych godzin zatrudnienia w związku z potrzebami pracodawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody; adres prywatnej  poczty elektronicznej będzie przetwarzany w celu  przesyłania przez pracodawcę informacji o wynagrodzeniu – pod warunkiem wyrażenia zgody; imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodziców a także rodzaj, seria, numer oraz organ wydający dokument tożsamości oraz wizerunek – będą wykorzystywane w celu identyfikacji pracowników obsługujących wydarzenia z udziałem osób podlegających ochronie przez Służbę Ochrony Państwa – pod warunkiem wyrażenia zgody.  Dane tę będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, pkt a) RODO.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą je otrzymywać w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim w przypadku przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane do celów innych, niż zostały zebrane.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SZANOWNI KONTRAHENCI!

Spełniając wobec Państwa obowiązek informacyjny – wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 (dalej „RODO”) – informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój;
 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl lub telefonicznie przez Sekretariat: +48 (18) 471-28-01;
 3. Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, numer NIP, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer, seria i rodzaj dokumentu tożsamości – przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b) RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej o zakup towarów lub świadczenie usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o świadczenie usług. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy i współpracy ze Spółką Uzdrowisko Krynica Żegiestów. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą je otrzymywać w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim w przypadku przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do celów innych, niż zostały zebrane.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SZANOWNI KONTRAHENCI!

 Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679

w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług z ZUS

 • Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój
 • Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o przechowywania dokumentacji pracowniczej do celów emerytalno-rentowych.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SZANOWNI KURACJUSZE I GOŚCIE!

Spełniając wobec Państwa obowiązek informacyjny – wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 (dalej „RODO”) – informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój;
 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl lub telefonicznie przez Sekretariat: +48 (18) 471-28-01;
 3. Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer, seria i rodzaj dokumentu tożsamości – przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b) RODO, w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej o pobyt w Sanatorium oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych, jak również związanego z tym pobytem uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pobyt. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości pobytu w Sanatorium. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).
 4. Państwa wizerunek, zarejestrowany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przetwarzany na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia (w tym mienia kuracjuszy i zachowania w tajemnicy informacji). Monitoring wizyjny obejmuje otoczenie budynków, pomieszczenia i korytarze za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek i palarni. Dane z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni, chyba że Administrator poweźmie informację, że mogą być one dowodem w postępowaniu cywilnym lub karnym.
 5. Dane dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. i) RODO – w przypadku faktycznego udzielania świadczeń medycznych – do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem świadczeń Podanie tych danych jest obowiązkowe i stanowi warunkiem udzielenia świadczeń medycznych, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia tychże świadczeń. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.).
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą je otrzymywać w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim w przypadku zamówienia przez kuracjusza transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do celów innych, niż zostały zebrane.
 11. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody marketingowej, Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu personalizacji przesyłanej informacji handlowej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

osób fizycznych, określonych w art. 13, ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administrator danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniami o udzielenie zamówieniach publicznych:

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

informuje osoby których dane dotyczą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych, o zasadach przetwarzania danych i uprawnieniach osób, których dane dotyczą:

 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kryniczanka.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO, to jest w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (………- ………../….).

 • Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom. Prócz organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, dane mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z zasadą jawności postępowania i z zastrzeżeniem art. 18 ust.1 pkt.1) oraz art. 74 ust.3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 z pózn. zm.) dalej „ustawa Pzp”.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 • Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania danych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
 3. ograniczenia przetwarzania, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • Ponieważ dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO, osoby których te dane dotyczą nie mają prawa do:
 1. żądania usunięcia danych,
 2. przenoszenia danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

REKRUTACJA

 Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679

wobec osób ubiegających się o zatrudnienie

 • Uprzejmie informujemy, że administratorem państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój
 • Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z procesem rekrutacji pracowników na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji po czym dokumenty zawierające te dane zostaną zwrócone lub zniszczone.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem udziału w rekrutacji a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

MONITORING WIZYJNY

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 (RODO) w związku

z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. z siedzibą ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój (dalej Spółka).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@kryniczanka.pl lub telefonicznie przez Sekretariat: +48 (18) 471-28-01 lub pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony mienia, w tym zabezpieczenie dokumentacji medycznej, zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby grozić wyrządzeniem szkody, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników, zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, pracodawca monitoruje całodobowo teren Spółki i teren wokół zakładu z wyłączeniem pomieszczeń szatni, sanitariatów oraz pralni przy wykorzystaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Dane przetwarzane są na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 5a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259 z późn.zm)
 4. W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazdów.
 5. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Obraz rejestrowany przechowywany jest w urządzeniu monitorującym (dysk wewnętrzny HDD) na zasadzie zapisu wywołanego ruchem w polu widzenia kamery do momentu wykorzystania pamięci wewnętrznej. Zapisywanie kolejnych danych odbywa się na zasadzie pętli zapisu tzn. nowe dane nadpisują najstarsze. Nagrania obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny, wówczas nagranie jest zabezpieczone na czas prowadzonego postępowania.
 7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Zobacz również