Stary Dom Zdrojowy

Pobyty sanatoryjne

Dysponujemy bazą noclegową zlokalizowaną w 4 obiektach sanatoryjnych w samym sercu uzdrowiska.

Zasady korzystania z leczenia sanatoryjnego w ramach skierowań z Narodowego Funduszu Zdrowia

  • „Uzdrowisko Krynica –Żegiestów” S.A. ma podpisane umowy o świadczeniu usług sanatoryjnych z Odziałami Wojewódzikimi Narodowego Funduszu Zdrowia z całej Polski.
  • Obecnie- zobowiązania Kas Chorych przejął w całości Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Skierowanie na leczenie sanatoryjne refundowane przez NFZ wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz specjalista.
  • Skierowanie to należy dostarczyć do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Oceny zasadności skierowania dokonuje zatrudniony tam lekarz konsultant z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.
  • Pacjenci, którzy nie otrzymali skierowania na leczenie sanatoryjne mogą – po akceptacji NFZ-korzystać w Uzdrowisku z leczenia ambulatoryjnego.
  • Niezależnie od decyzji specjalistów Narodowego Funduszu Zdrowia- każdy ma prawo korzystać z lecznictwa uzdrowiskowego w ramach pełnej odpłatności.
Stary Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Stary Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Nowe Łazienki Mineralne

Nowe Łazienki Mineralne

Sanatorium Patria

Sanatorium Patria

Nowy Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Nowy Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Sanatorium Patria

Sanatorium Patria

Nowy Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Nowe Łazienki Mineralne

Nowe Łazienki Mineralne

Informacje dla Pacjentów z NFZ

Dzień pobytu na leczeniu w Sanatorium Uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godzinie 12:00 ostatniego dnia wyznaczonego na skierowaniu. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.

Czas trwania leczenia wynosi 21 osobodni.

Skierowany na leczenie częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) oraz opłaca taksę klimatyczną.

W przypadku
1)skrócenia pobytu przez pacjenta skierowanego na leczenie uzdrowiskowe z przyczyn: leżących po stronie sanatorium, z powodu choroby kuracjusza, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu, z przyczyn niezależnych od kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy lub
2) w przypadku rozpoczęcia pobytu z opóźnieniem wynikającym z: uzyskania skierowania ze zwrotów, z powodu choroby pacjenta, która uniemożliwia przyjazd w dniu rozpoczęcia turnusu, przyczyn niezależnych od pacjenta, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod jego opieką – pacjentowi pomniejsza się odpłatność o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony.

W przypadku skrócenia pobytu z innych przyczyn, kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności w wysokości 60, – zł za każdy dzień skróconego pobytu.

Sanatorium nie prowadzi rezerwacji miejsc. Istnieje możliwość skorzystania w miarę wolnych miejsc z tzw. przedprzyjazdu (dzień wcześniej),  obowiązuje w tym, zakresie ustalenie wolnych miejsc przed przyjazdem, kontakt z recepcją  danego Budynku. Koszt przedprzyjazdu –  84,-zł. O przyznaniu pokoju jednoosobowego i pokoi z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym decydują wyłącznie względy zdrowotne (rodzaj schorzenia). Pokoje 2-osobowe przydzielane są w pierwszej kolejności małżeństwom lecz tylko w ramach możliwości lokalowych obiektu. Świadczeniobiorca dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.

Należy zabrać ze sobą: skierowanie z NFZ, dowód osobisty, posiadaną dokumentację lekarska, przyjmowane na stałe leki.

Po przyjeździe należy zapoznać się Regulaminem Sanatorium, który znajduje się w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej.
Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych normuje umowa z NFZ i REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO POD NAZWĄ ,,UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW” S.A.

Zobacz również