Przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej

Spółka Akcyjna
„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”
  ul. Nowotarskiego 9/4
33-380 Krynica-Zdrój
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny

na najem powierzchni użytkowej o powierzchni 38 m2  w budynku „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

cena wywoławcza wynosi   –  35,00 zł/1 m2/1m-c netto

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media :

C.O., energię elektryczną,wodę,śmieci według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości: 2000,00 zł

najpóźniej do dnia 18.08.2022 roku do godz. 15.oo. na konto Wynajmującego: PKO BP S.A o/Krynica: 86 1020 3453 0000 8802 0008 6520.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę zostanie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budynku nr tel: 514432445

Oferta winna zawierać :

  • adres oferenta,
  • rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystania  powierzchni,
  • wysokość proponowanego czynszu,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
  • dowód wpłacenia wadium,
  • oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 18.08.2022 roku do godz. 15.oo.

Za datę wpływu oferty uznaje się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

Koperta powinna zawierać napis „Przetarg – lokal użytkowy w budynku „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej, w dnia 19.08.2022 r. o godz.10.oo.

Bliższych informacji  w/w sprawie udziela Dział Administracyjny, tel. 18 471-22-36,

600 817 236 .

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz może unieważnić przetarg w całości  bez obowiązku podawania przyczyny.

Krynica-Zdrój, dnia 02.08.2022 r.