Regulaminy

Regulamin konkursów organizowanych przez Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. na portalach społecznościowych. 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju,  ul. Nowotarskiego 9/4

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook czy Instagram. Serwis facebook.com oraz instagram.com  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Polski.

5. Warunki udziału w konkursie opisane są każdorazowo w poście konkursowym.

6. Czas trwania konkursów określony jest każdorazowo w poście konkursowym.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu w portalu społecznościowym, na którym został ogłoszony.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem oficjalnych kont organizatora w portalach społecznościowych. 

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe opisane jest każdorazowo w poście konkursowym.

10. W konkursie zostanie wyłonionych tylu zwycięzców ilu określono w poście konkursowym.

11. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez zespół złożony z pracowników organizatora.

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu społecznościowym oraz w poście ogłaszającym rozwiązanie konkursu.

13. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

14. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

15. Nagroda w konkursie opisane jest każdorazowo w poście konkursowym.

16. Nagrodę można odebrać w siedzibie organizatora lub zostanie przesłana na wskazany przez zwycięzcę adres na terenie Polski.

17. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do 14 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. Po tym czasie Nagroda traci ważność.

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w mediach społecznościowych.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres mailowy Organizatora: madamczyk@kryniczanka.pl

23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: reklamacja konkurs.

24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny

25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@kryniczanka.pl 

26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku lub Instagramie

27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie  internetowej organizatora.

31. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Zobacz również